Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Nieuws

10 december 2018

Inloopavond en app van aannemer KWS Infra

Zoals eerder gemeld, begint in januari 2019 de aanleg van bouwwegen, toegangswegen, kraanopstelplaatsen en tijdelijke voorzieningen om de grote kraan te kunnen opbouwen en de windmolenonderdelen te monteren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS Infra. Om de omgeving hierover goed te informeren, organiseert KWS Infra een inloopavond.

 

Deze inloopavond wordt gehouden op:
- Maandag 17 december 2018
- 19.00 – 20.30 uur
- CNS Ommerkanaal, Ommerkanaal-Oost 30, Ommen

Vertegenwoordigers van KWS Infra zijn hier aanwezig om u informatie te geven en vragen te beantwoorden, evenals vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het windpark.

KWS Infra heeft onder omwonenden van het windpark een brief verspreid, met een uitnodiging voor deze inloopavond. Hierin staat ook een contactpersoon namens KWS Infra voor omwonenden. Klik hier om deze brief te lezen.

 

U kunt tevens de app van KWS Infra gebruiken om contact met deze aannemer te krijgen en de werkzaamheden te volgen. U kunt deze app als volgt installeren:

- Installeer de ‘KWS app’ (te downloaden in de Google Play Store en iOS App Store)
- Open de KWS app
- Accepteer de algemene voorwaarden
- Tik in het zoekveld de projectnaam in (Windpark De Veenwieken)
- Tik ‘Toevoegen aan favorieten’ aan, en geef aan wat uw relatie is met het project

 

 

23 november 2018

Aanpassing in route voor bouwverkeer en planning van de bouw

Er wordt een wijziging aangebracht in de route voor het bouwverkeer richting het noordelijke deel van het windpark.

In juni 2018 zijn de geplande rijroutes voor het bouwverkeer en voor de grote windmolenonderdelen tijdens een inloopbijeenkomst getoond. Het bouwverkeer bestaat uit vrachtwagens met beton, zand en grind. De grote windmolenonderdelen worden middels speciaal transport het gebied in gebracht. Op basis van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de inloopbijeenkomst zijn de rijroutes voor het bouwverkeer daarna aangepast en is onderscheid gemaakt tussen bouwverkeer dat naar het noordelijke deel van het windpark rijdt en bouwverkeer dat naar het zuidelijke deel van het windpark rijdt. Deze routes voor het bouwverkeer zijn nu nogmaals tegen het licht gehouden. Dit heeft tot een nieuwe wijziging geleid.

 

Wijziging route bouwverkeer richting noordelijk deel windpark
Deze nieuwe wijziging in de bouwroutes wordt in overleg met de gemeenten Ommen en Hardenberg doorgevoerd en heeft betrekking op de route voor het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark. Deze route ligt voornamelijk op grondgebied van de gemeente Hardenberg en betreft circa 40 procent van het totale bouwverkeer. Deze wijziging wordt doorgevoerd met het oog op de verkeersveiligheid en om schade aan wegen en bermen te beperken.
Volgens de ‘oude’ route voor het bouwverkeer, rijden de vrachtwagens via dezelfde wegen het gebied in en uit. De kans is daardoor aanwezig dat de vrachtwagens elkaar tegenkomen en voor elkaar moeten uitwijken. Dat kan onveilig zijn voor andere weggebruikers. Bovendien ontstaat zo schade aan wegen en bermen. De gemeenten vinden dit niet wenselijk en hebben daarom een gewijzigde route voor het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark aangewezen.

 

Nieuwe route voor bouwverkeer
Volgens de nieuwe route wordt de aan- en afvoerroute gescheiden. De vrachtwagens met beton, zand en grind die naar het noordelijk deel van het windpark gaan, rijden als volgt het gebied in:

• Rotonde Witte Paal
• Coevorderweg
• Zwarte Pad
• Stegerensallee
• Hoopmansveenweg
• Van Rooijens Hoofdwijk
• Verlengde Zestiende Wijk

 

Als deze vrachtwagens leeg zijn, volgen zij een andere route het gebied uit. Deze is als volgt:

• Verlengde Zestiende Wijk
• Van Rooijens Hoofdwijk
• Driehoekweg
• Verlengde Elfde Wijk
• Zwarte Pad
• Coevorderweg
• Rotonde Witte Paal

 

Eenrichtingsverkeer voor bouwverkeer
Om te zorgen dat het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark via de door de gemeente aangewezen route rijdt, stelt de gemeente tijdelijk eenrichtingsverkeer in op deze route voor het bouwverkeer van Windpark De Veenwieken. De gemeente plaatst borden om het bouwverkeer hier op te wijzen. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor het overige verkeer. Wel vraagt de gemeente met name landbouwverkeer om het eenrichtingsverkeer voor bouwverkeer zoveel mogelijk te volgen. Zo wordt voorkomen dat landbouwverkeer en bouwverkeer elkaar tegenkomt en er alsnog verkeersonveilige situaties of schade aan wegen/bermen ontstaan.

 

Overige routes bouw windpark ongewijzigd
De bouwroute voor het zuidelijke deel van het windpark blijft ongewijzigd. Deze route loopt zoals eerder bekend gemaakt via Ondersloot Noord – Driehoekweg – Dwarsweg – Schapendijk. Dit betreft circa 60 procent van het bouwverkeer.
Ook de routes voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen blijven ongewijzigd. Deze komen het gebied in via een tijdelijke afrit van de N36.


Een plattegrond waarop de nieuwe routes voor het bouwverkeer naar het noordelijk deel van het windpark staan aangegeven, staat op deze website. Op deze plattegrond ziet u ook de route van het bouwverkeer naar het zuidelijke deel van het windpark. Klik daarvoor hier.  
Hier vindt u ook de plattegrond met daarop de route voor de aanvoer van windmolenonderdelen.

 

Planning van de bouw
We kunnen inmiddels ook iets specifieker zijn over de planning van de bouw van het windpark. Zo zijn de eerste werkzaamheden in het gebied gepland in december 2018. Deze bestaan uit het inrichten van het bouwterrein in het gebied waar de windmolens komen. Er wordt op de hoek Schapendijk/Dwarsweg een bouwterrein ingericht. Dit bestaat voornamelijk uit het plaatsen van enkele bouwketen waarin medewerkers kantoor kunnen houden. Dit gebeurt vanaf week 50 (de week van 10 december).

 

Aanleg van wegen in januari 2019
In januari 2019 begint de aanleg van bouwwegen en toegangswegen. Deze wegen maken de plekken waar de windmolens komen te staan bereikbaar. Gelijktijdig worden er kraanopstelplaatsen aangelegd en tijdelijke voorzieningen aangebracht om zowel de grote kraan te kunnen opbouwen als ook de diverse windmolenonderdelen te kunnen monteren, voordat ze omhoog worden gehesen.
De tijdelijke afrit vanaf de N36 die nodig is voor de aanvoer van de windmolenonderdelen wordt in februari 2019 aangelegd. Dit wordt nu verder voorbereid, onder andere door de benodigde vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat. Deze afrit wordt dan in diezelfde maand of maart 2019 voor het eerst gebruikt om twee heistellingen in het gebied te krijgen. Deze heistellingen worden tussen 18.00 uur en middernacht aangevoerd en bestaan uit maximaal vier transporten.

 

Aanleg funderingen in maart 2019, aanvoer windmolenonderdelen in juni 2019
In maart 2019 begint de aanleg van de funderingen van de windmolens.

De aanvoer van de hijskranen en windmolenonderdelen over de tijdelijke afrit begint in juni 2019 en loopt door tot en met oktober van dat jaar.
De transporten van de onderdelen gebeuren tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Per nacht rijden er in principe maximaal vijf vrachtwagens over de tijdelijke afrit en deze transporten worden zoveel mogelijk geclusterd. Dan rijden de vrachtwagens kort achter elkaar het gebied in, zodat de rest van de avond er geen transporten door het gebied gaan. Er zullen ook meerdere avonden zijn zonder transporten.
Als de afrit niet wordt gebruikt, wordt deze afgesloten zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt.
Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat er toch meer dan vijf vrachtwagens per nacht over de afrit gaan, maar dit wordt zoveel mogelijk voorkomen.

 

Dat is de planning op dit moment. Deze kan door onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, nog wijzigen. Indien dat het geval is, melden we dat.

 

 

16 oktober 2018

Enercon E-103-windmolen ontvangt typecertificaat

In de voorbereiding op het definitieve plan voor het windpark is de afgelopen jaren enkele keren benoemd dat het type windmolen dat wordt gebouwd nog geen zogeheten typecertificering had. Inmiddels beschikt deze windmolen, de Enercon E-103, wel over de  benodigde certificering. Met het verkrijgen van dit certificaat is aangetoond dat dit type windmolen voldoet aan de wetten en normen die gelden voor windmolens in Nederland. Dan gaat het onder andere om de normen voor veiligheid en geluid.  

 

Er is in de voorbereiding op het bestemmingsplan, inpassingsplan en de vergunningen voor het windpark onderzocht of de tien windmolens kunnen voldoen aan de wetten en normen die gelden. In die onderzoeken is uitgegaan van bepaalde gegevens en aannames, omdat destijds het typecertificaat nog niet was verkregen. 

Voor het verkrijgen van het certificaat zijn ook onderzoeken gedaan. De resultaten hiervan komen overeen met de gegevens en aannames in de voorbereidende onderzoeken. Hiermee is er nu definitief zekerheid dat het windpark voldoet aan de wetten en regels, bijvoorbeeld voor de hoeveelheid geluid die de windmolens maximaal mogen maken op de gevels van woningen van derden.

 

Overigens heeft Enercon inmiddels in het buitenland reeds 70 van deze windmolens gebouwd en bouwt in het resterende deel van 2018 nog eens 60 E-103-windmolens. 

 

 

3 september 2018

Tijdelijke afrit van N36 voor transport onderdelen windmolens

Het is niet mogelijk om de tijdelijke afrit van de N36 die nodig is voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen te laten aansluiten op de Schapendijk. Ook is het niet mogelijk dat het bouwverkeer deze afrit gebruikt. Dat is de uitkomst van overleg met Rijkswaterstaat hierover.

 

Op 26 juni 2018 was er een inloopavond over de geplande rijroutes voor het bouwverkeer en de windmolenonderdelen. Onze terugkoppeling op de opmerkingen en vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn geuit, kunt u hieronder teruglezen in het nieuwsbericht van 17 juli. 
Enkele bezoekers van de inloopavond verzochten de tijdelijke afrit van de N36 aan te laten sluiten op de Schapendijk, na het viaduct dat over de N36 loopt. We hebben toegezegd deze optie naar aanleiding hiervan nog nader te onderzoeken. Maar zoals we destijds ook aangaven: het is de vraag of dit een haalbare optie is. 

Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar is. Er is nogmaals overlegd met Rijkswaterstaat, de beheerder van de N36. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze aansluiting aanzienlijk ingewikkelder is dan de aansluiting op de Driehoekweg, zowel technisch als qua het aantal betrokken partijen zoals grondeigenaren en instanties. Daarom is besloten dat de tijdelijke afrit vanaf de N36 blijft aansluiten op de Driehoekweg. 

 

Een andere suggestie die op de inloopavond is geopperd, is om het bouwverkeer eveneens deze afrit te laten gebruiken. Deze zou dan als afrit en oprit dienen. Rijkswaterstaat staat dit niet toe vanwege de verkeersveiligheid. De N36 wordt overdag te druk bereden om hier vrachtwagens af te laten remmen en van de afrit gebruik te laten maken.
Dat geldt ook voor bouwverkeer dat via deze oprit dan de N36 op zou rijden. Volgens Rijkswaterstaat moeten invoegende vrachtauto’s op snelheid komen en kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen met het overige verkeer dat reeds op snelheid rijdt. Daarom volgen de vrachtwagens voor het bouwverkeer de routes over de gemeentelijke wegen. Deze beschrijving en plattegronden kunt u vinden in het nieuwsbericht hieronder, van 17 juli 2018. De tijdelijke afrit van de N36 wordt derhalve alleen gebruikt voor de windmolenonderdelen die ’s nachts worden aangevoerd.

 

Verder is inmiddels het archeologisch onderzoek afgerond. Er is zowel bureauonderzoek gedaan als onderzoek in het gebied waar de windmolens komen. Hierbij zijn geen bijzondere archeologische vondsten gedaan en er zijn geen indicaties dat deze in het gebied aanwezig kunnen zijn. Dat betekent dat er op dit vlak geen beperkingen zijn voor het windpark.

 

 

17 juli 2018

Informatie over bouw van Windpark De Veenwieken

Op 26 juni 2018 was er een inloopavond over Windpark De Veenwieken. Er werd getoond wat de geplande rijroutes zijn voor het bouwverkeer en de grote windmolenonderdelen. Bezoekers konden daar vragen over stellen en opmerkingen maken. We schatten in dat zeker 50 mensen de inloopavond hebben bezocht. De reacties en opmerkingen tijdens de inloopavond waren divers. De indruk die wij kregen, is dat een aantal mensen antwoord heeft gekregen op vragen die zij hadden en daarmee tevreden is. Maar er zijn tevens kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

 

Wij hebben een overzicht gemaakt van de vragen die zijn gesteld en opmerkingen die zijn gemaakt. Tevens hebben wij daarop een reactie gegeven. Klik hier om dat overzicht te lezen. Zo hebben wij in samenspraak met de gemeente Hardenberg besloten dat de route voor het bouwverkeer deels wordt gewijzigd, naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt op de inloopavond. Meer daarover leest u in het overzicht.

 

Tijdens de inloopavond zijn er posters getoond met daarop de routes voor het bouwverkeer en het transport van de windmolenonderdelen. Ook zijn er posters getoond over de planning van de bouw en de locatie van de windmolens. Deze posters hebben wij nu ook op deze website geplaatst, zie hieronder:

 

1. Rijroute voor het bouwverkeer

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de route voor het bouwverkeer staat aangegeven.

Vrachtwagens die naar de noordelijke helft van het windpark moeten, rijden als volgt:

- De Witte Paal
- Ommerweg/Coevorderweg
- Zwarte Pad
- Verlengde Elfde Wijk
- Van Rooijens Hoofdwijk
- Verlengde Zestiende Wijk


Vrachtwagens die naar de zuidelijke helft van het windpark moeten, rijden als volgt:

- De Witte Paal
- Ommerweg/Coevorderweg
- Zwarte Pad
- Ondersloot Noord
- Driehoekweg
- Dwarsweg
- Schapendijk

 

2. Rijroute voor de grote windmolenonderdelen

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de route voor de grote windmolenonderdelen staat aangegeven.

De windmolenonderdelen worden aangevoerd vanuit de richting Witte Paal, over de N36. Er wordt een tijdelijke afrit gemaakt vanaf de N36 om de grote windmolenonderdelen snel in het gebied te kunnen krijgen. De afrit sluit aan op de Driehoekweg.  

 

3. De locaties van de windmolens

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de locaties van de tien windmolens staan aangegeven.

 

4. De planning van de bouw van het windpark

Klik hier om de poster te zien over de planning van de bouw van het windpark.

De planning is onder voorbehoud.

 

 

12 juni 2018

Inloopavond over bouw van Windpark De Veenwieken 

De bouw van Windpark De Veenwieken is aanstaande. Daarom organiseren wij – De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie – op dinsdag 26 juni 2018 een inloopavond over de bouw van de tien windmolens en het transport dat hiervoor nodig is. 

 

Voor de bouw van windmolens moet er vooral veel beton en grond worden aan- en afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens. Daarnaast zijn er grote transporten nodig om de onderdelen van de windmolens op hun plek te krijgen. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen. Zo is er een route bepaald voor het bouwverkeer en het grote transport, zodat dit zo veilig mogelijk verloopt en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

 

Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers op plattegronden zien wat deze rijroutes zijn, wordt de planning van de bouw geschetst en kunnen bezoekers vragen stellen aan ons als initiatiefnemers, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel.

 

De inloopavond is op dinsdag 26 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen de inloopavond bezoeken op het tijdstip dat het hen uitkomt, er is geen plenair gedeelte of een presentatie. De inloopavond wordt gehouden in buurthuis Ommerkanaal, Ommerkanaal-West 22 in Ommen. 

 

Om in te schatten hoeveel mensen er komen, waarderen wij het erg als bezoekers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. laat weten dat ze de inloopavond zullen bezoeken.

 

Lees meer over de huidige stand van zaken in de nieuwsbrief van juni 2018.

 

 

1 juni 2018

Bouw van brug tussen twee windmolens

Er wordt binnenkort een brug gebouwd in het gebied waar de windmolens komen te staan. De brug komt over een watergang die loopt op de gemeentegrens Ommen-Hardenberg. Hierdoor is een ontsluiting tussen twee windmolens mogelijk waardoor deze goed bereikbaar zijn. Klik hier voor een plattegrond waarop de locatie van de brug staat aangegeven.

 

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels begonnen. Er wordt een tijdelijke rijplatenbaan aangelegd en een werkplateau gemaakt nabij de locatie waar de brug komt. Deze werkzaamheden duren tot het midden van de week van 4 tot en met 8 juni. Aan het eind van deze week begint de aannemer met het inrichten van het werkterrein.

 

Hierna worden de funderingen aangelegd. Daarvoor moeten heipalen de grond in worden gebracht. Verder worden er landhoofden gemaakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer vanaf 20 juni tot en met 28 juni. Daarna wordt de brug opgebouwd, onder andere door het wegdek aan te brengen. In totaal nemen de werkzaamheden acht weken in beslag.

 

Er wordt alleen op doordeweekse dagen gewerkt, tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Voor het heien wordt een kleine heistelling naar de plek gebracht en de brugdekdelen worden door een kraan op hun plek gelegd.

 

Het heien zelf neemt naar verwachting twee á drie dagen in beslag. De inschatting is dat de overlast door het heien minimaal zal zijn.

 

 

30 april 2018 

Onderzoeken in het gebied

In voorbereiding op de bouw van de windmolens worden er binnenkort onderzoeken gedaan in het gebied waar de windmolens komen.

 

In de week van 14 tot en met 17 mei wordt er een verkennend bodemonderzoek en een grondwateronderzoek gedaan. Dat betekent dat één of twee medewerkers deze dagen met een handboor in totaal 66 boringen in het gebied verrichten. Deze boringen gaan een halve meter tot twee meter diep. Vijf andere boringen gaan wat dieper de bodem in, tot maximaal vijf meter diepte. Er worden peilbuizen geplaatst om het grondwater te kunnen onderzoeken.

 

Ongeveer een week later, op 24 mei, wordt er grondwater uit de peilbuizen gehaald om te kunnen analyseren. Deze peilbuizen blijven in het land aanwezig totdat het grondwater is onderzocht. Als er namelijk nog meer monsters van het grondwater nodig zijn, zijn deze dan makkelijk op te halen.

 

Ook kan het voor komen dat de medewerkers na een boring de grond nader willen onderzoeken. Zij graven dan met de hand een iets groter stuk grond af (circa dertig bij dertig centimeter) en zeven deze grond om te analyseren wat erin zit. Daarna worden deze gaten weer gedicht. 

 

Het werk gebeurt allemaal handmatig en veroorzaakt geen overlast. De medewerkers komen aan in een busje met aanhanger. Zij verplaatsen zich over het terrein met een zogeheten ‘site carrier’. Dat is een soort golfwagentje.

 

Recent is ook de flora en fauna (waaronder de weidevogels) in het gebied in beeld gebracht, zodat daar tijdens de werkzaamheden goed rekening mee kan worden gehouden.

 

 

5 maart 2018 

Voorlopige en globale planning bouwwerkzaamheden

De besluiten (bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen) zijn door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De voorbereidingen voor de bouw van de windmolens zijn inmiddels in gang gezet. Hierbij volgt op hoofdlijnen informatie over de bouwwerkzaamheden en een globale, voorlopige planning.

 

Er moeten wegen worden aangelegd of verbreed tussen de openbare weg en de plekken waar de windmolens komen. Ook komen er bij de windmolens zogeheten kraanopstelplaatsen. Dit zijn verharde plekken waar een kraan kan staan om de windmolen te kunnen bouwen en later ook voor groot onderhoud. De huidige planning is dat medio 2018 wordt bepaald welke aannemers de wegen en kraanopstelplaatsen aanleggen. In de tweede helft van 2018 worden de wegen en kraanopstelplaatsen dan daadwerkelijk aangelegd. 

 

Vervolgens moeten de fundaties van de windmolens worden gebouwd. Dit gebeurt door windmolenleverancier Enercon. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2018 beginnen.

 

De bouw van de windmolens zelf kan dan begin 2019 beginnen. Dat betekent dat in de zomer van 2019 de windmolens kunnen staan en draaien.

 

Dat is op hoofdlijnen de huidige planning, die nog wel onder voorbehoud is. Als er specifiekere informatie beschikbaar is, melden we dat en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Als de bouw begint, zal er bouwverkeer in het gebied komen. Er wordt een plan gemaakt om te zorgen dat het bouwverkeer op zorgvuldige wijze het gebied in en uit kan, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de gemeenten Hardenberg en Ommen en de provincie Overijssel. Als er meer duidelijkheid over het plan is, zullen we u daarover ook informeren. 

 

 

20 december 2017

Uitspraak Raad van State: beroepen zijn ongegrond

De bouw van Windpark De Veenwieken is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft namelijk op 20 december 2017 de beroepen tegen het provinciale inpassingsplan, gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen voor de tien windmolens in het gebied tussen Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg onherroepelijk.


Voorlopige planning
Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt. 
De voorlopige planning is nu dat de windmolens in het eerste kwartaal van 2018 worden gekocht. De aanleg van wegen begint volgens diezelfde planning in het najaar van 2018. De bouw van de windmolens zelf begint vervolgens in het eerste kwartaal van 2019. De windmolens kunnen dan draaien in de zomer van 2019. 
Deze planning is nog wel onder voorbehoud. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de vorderingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief


Uitspraak Raad van State
Er waren vijf beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het provinciale inpassingsplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Op 27 september 2017 was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen (provincie Overijssel en gemeente Hardenberg) en de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden. Eén beroepschrift is tijdens de zitting niet-ontvankelijk verklaard. Op 20 december 2017 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te lezen.

Hiermee zijn het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Dat is dus een heel belangrijke stap voor het windpark: het windpark mag nu definitief worden gebouwd. 

29 september 2017 

Zitting bij Raad van State is geweest

Zoals eerder gemeld zijn er vijf beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het provinciale inpassingsplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Op 27 september was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen (provincie Overijssel en gemeente Hardenberg) en de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden.

Aanwezig op de zitting
Vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Hardenberg, initiatiefnemers en enkele van de indieners van de beroepschriften waren op deze zitting aanwezig. Niet alle indieners waren aanwezig waarover de voorzitter van de Raad van State opmerkte dat dit spijtig was, omdat enkele vragen nu niet beantwoord konden worden. Tijdens de zitting is één van de beroepschriften door de staatsraden niet ontvankelijk verklaard, omdat de indiener op een dusdanig grote afstand woont dat hij niet meer als belanghebbende kan worden gezien.  Dat betekent dat de Raad van State dit beroepschrift niet meer behandelt.

Argumenten voor en tegen windpark
De indieners van de beroepschriften droegen verschillende argumenten aan tijdens hun pleidooi om het windpark niet toe te staan. Daarbij ging het met name over de zorgen die zij hebben over de gevolgen van onder meer slagschaduw, geluid en veiligheid van de windmolens. Ook wilde één van de indieners van een beroepschrift zeker weten dat er geen sprake is van overdraai en dat er geen grond wordt gebruikt die in eigendom is bij de buren van het project.
De bevoegde gezagen en de initiatiefnemers brachten in dat het windpark voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Hierin zijn ook normen opgenomen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld omwonenden te beschermen tegen hinder. Omdat aan deze normen wordt voldaan, stellen de bevoegde gezagen en initiatiefnemers dat het windpark mogelijk is op deze locatie. Ook hebben zij tijdens de zitting geprobeerd zorgen bij indieners van beroepen weg te nemen, bijvoorbeeld door toe te lichten welke gronden wel en niet worden gebruikt voor het windpark.

Uitspraak door Raad van State
Het is nog niet exact bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet over de ingediende beroepschriften. Doorgaans volgt de uitspraak binnen zes weken na de zitting, maar tijdens de zitting op 27 september is al aangegeven dat het waarschijnlijk langer duurt voordat de Raad van State uitspraak kan doen. Zodra daar meer bekend over is, laten wij dat u uiteraard weten. En zoals eerder gemeld, begint de bouw van Windpark De Veenwieken niet voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. 

 

3 juli 2017

Datum zitting Raad van State bekend

De Raad van State heeft recent laten weten op woensdag 27 september een zitting te houden over het windpark. Deze zitting is onderdeel van de behandeling van de beroepsschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan en het inpassingsplan.

De Raad van State heeft inmiddels alle stukken bestudeerd. Tijdens de zitting kunnen alle betrokken partijen vragen beantwoorden van de Raad van State en kunnen zij, als zij daar behoefte aan hebben, nog beknopt punten naar voren brengen.

Na de zitting komt er een uitspraak. Doorgaans volgt deze zes weken na de zitting, maar dat is altijd onder voorbehoud. De Raad van State kan ook besluiten nog eens maximaal zes weken extra de tijd te nemen om tot een uitspraak te komen.

Zoals eerder gemeld, begint de bouw van windpark De Veenwieken niet voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Daarmee is deze zitting en aanstaande uitspraak een belangrijk moment voor het vervolg van het windpark.

 

12 juni 2017

Sonderingen op één plek opnieuw uitgevoerd

Op 20 mei meldden wij dat de sonderingswerkzaamheden voor het windpark zijn uitgevoerd en dat de uitkomst is dat de bodem in het gebied geschikt is om het windpark hier te kunnen bouwen. Bij nader inzien blijkt één van de sonderingen niet goed genoeg te zijn uitgevoerd.

Het gaat om de locatie waar een nieuwe brug komt over de watergang op de gemeentegrens Ommen-Hardenberg. Deze brug is nodig om te zorgen dat er een ontsluiting loopt van windmolen zes (de meest noordwestelijk gelegen windmolen)naar windmolen drie (op Ommens grondgebied). Op de plek waar de brug is beoogd, is de sondering niet diep genoeg gegaan waardoor er niet genoeg informatie beschikbaar is gekomen.

De sondering op deze plek wordt daarom opnieuw uitgevoerd. Dat staat gepland op vrijdag 16 juni. Aan beide kanten van de beoogde brug worden nieuwe sonderingen gedaan. Dat betekent dat er een vrachtwagen (sondeerwagen) staat op deze locaties. Vervolgens wordt vanuit deze wagen met een staaf op de bodem geduwd. Aan de hand daarvan kan worden gemeten hoe stevig de bodem is en wat dus het draagvermogen exact is.

Het sonderen zal geen hinder voor de omgeving met zich meebrengen.

 

20 mei 2017

Stand van zaken van het windpark

In maart van dit jaar is er gesondeerd op de beoogde plek van het windpark. Dat betekent dat wordt onderzocht hoe groot het draagvermogen van de bodem is. De uitkomst van deze sondering is dat de bodem geschikt genoeg is om het windpark hier te kunnen bouwen. Zowel de route van de paden, de locaties van de opstelplaatsen voor de hijskraan als de locaties van de windturbines zijn onderzocht.

Het sonderen is één van de voorbereidingen die nu kunnen worden uitgevoerd. De status van windpark De Veenwieken is verder nog ongewijzigd: de Raad van State (RvS) moet nog uitspraak doen over de ingediende beroepsschriften tegen het bestemmingsplan en inpassingsplan. Deze uitspraak wordt verwacht in de tweede helft van 2017. De bouw van het windpark begint niet voordat er een RvS-uitspraak is.

 

6 maart 2017

Sonderen ten behoeve van het windpark

De status van windpark De Veenwieken is nog ongewijzigd: de Raad van State (RvS) moet nog uitspraak doen over de ingediende beroepsschriften tegen het bestemmingsplan en inpassingsplan. In afwachting op deze uitspraak - die wordt verwacht in de tweede helft van 2017 - worden wel alvast de eerste voorbereidingen voor de bouw getroffen. Dit zijn vooral onderzoeken. De bouw zelf begint niet voordat er een RvS-uitspraak is.

Eén van deze voorbereidingen is het sonderen van de bodem. Dit werk wordt de komende tijd uitgevoerd op de beoogde plek van het windpark. Voor de bouw is het van groot belang dat het draagvermogen van de bodem is onderzocht. Dat gebeurt door middel van sonderen.

Zowel de route van de paden, de locaties van de opstelplaatsen voor de hijskraan als de locaties van de windturbines worden onderzocht. Omdat er nu nog geen gewassen op het land staan, is dit een geschikte periode om de sondering uit te voeren. De werkzaamheden beginnen op dinsdag 14 maart. Naar verwachting is het sondeerbedrijf circa een week bezig om alles goed in beeld te brengen. Het sonderen zal geen hinder voor de omgeving met zich meebrengen.

Een korte uitleg over het sonderen. Er staat dan een vrachtwagen (sondeerwagen) op de te onderzoeken locaties. Vervolgens wordt vanuit deze wagen met een staaf op de bodem geduwd. Aan de hand daarvan kan worden gemeten hoe stevig de bodem is en wat dus het draagvermogen exact is.

Wie hierover nadere informatie wenst, kan contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

24 januari 2017

Vijf beroepen bij Raad van State

Er zijn vijf beroepen tegen windpark De Veenwieken ingediend bij de Raad van State. Dit zijn beroepen tegen het gemeentelijke bestemmingsplan en het provinciale inpassingsplan. De gemeente Hardenberg en provincie Overijssel maken nu in reactie hierop een verweerschrift. Vervolgens komt er een zitting bij de Raad van State hierover. De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht in de tweede helft van 2017.

Verder is de aanvraag voor de SDE (subsidie) voor de tien windmolens goedgekeurd. Dat wil niet zeggen dat de bouw dan nu ook begint, want daarmee wordt gewacht totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het windpark.

Voorbereidingen gaan verder
De voorbereidingen voor het windpark gaan intussen wel verder. Een belangrijk onderdeel daarvan is het gesprek over de financiële participatie. Dus: hoe wordt het geld besteed dat vanuit het windpark beschikbaar komt voor de omgeving? Ook het inrichten van de waarborgcommissie die tijdens en na de bouw de leefbaarheid in de gaten houdt en actie onderneemt in het geval van klachten, is belangrijk. Aan beide onderdelen wordt nu concreet gewerkt. Op 29 november 2016 was hiervoor het eerste gesprek tussen vijf Plaatselijke Belangen en de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel, De Wieken en Raedthuys Pure Energie. Dit zijn de plaatselijke belangen Stegeren-Junne, Rheezerveen-Heemserveen, Arriën, Dedemsvaart en Ommerkanaal.

Op die bijeenkomst van 29 november is vooral informatie uitgewisseld over de mogelijkheden en wensen. De Plaatselijke Belangen zijn vervolgens aan de slag gegaan om de plannen verder vorm te geven. 

Het streven is de financiering van het windpark – inclusief de afspraken met de omwonenden over de besteding van de gelden – uiterlijk begin september 2017 rond is. Eind 2017 kunnen dan de voorbereidende bouwwerkzaamheden beginnen. Als dat lukt, kunnen de windmolens naar verwachting in augustus 2018 beginnen met draaien en stroom opwekken.

Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het vooral weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

3 oktober 2016

Vergunningen windpark De Veenwieken verleend

Afgelopen week hebben gemeente Hardenberg (26 september) en provincie Overijssel (28 september) een positief besluit genomen over het gemeentelijke bestemmingsplan respectievelijk het provinciale inpassingsplan om de tien windmolens van windpark De Veenwieken te realiseren. Tevens hebben beide overheden op 29 september de omgevingsvergunningen verleend. Tijdens de vergaderingen zijn er moties aangenomen. Met deze moties is vastgelegd dat er samen met de inwoners van het gebied wordt gekeken naar een passende bestemming voor het geld. Hierover worden in het najaar gesprekken gevoerd. Ook wordt er een waarborgcommissie in het leven geroepen die tijdens en na de bouw de leefbaarheid van de woonomgeving in de gaten houdt en acties onderneemt in het geval van klachten. De besluiten worden ter inzage gelegd, de overheden publiceren dit. Wij hebben de aanvraag voor de SDE-subsidie (stimuleringsmaatregel duurzame energie) eind vorige week ingediend. Binnenkort zullen de gesprekken over participatie en de waarborgcommissie starten. Zodra hier data over bekend zijn, laten we dit natuurlijk weten. Wilt u meedenken bij deze processen, laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


23 september 2016

Openbare voorbesprekingen bestemmingsplan en inpassingsplan

Maandag 26 september en woensdag 28 september hebben de gemeenteraad van Hardenberg en de Provinciale Staten van provincie Overijssel het voornemen om het bestemmingsplan en inpassingsplan vast te stellen en het daar bijbehorende besluit om de vergunning(en) voor het windpark af te geven. Vorige week hebben de openbare voorbesprekingen plaatsgevonden: in de raadscommissie in Hardenberg en de Statencommissie van de provincie. Op beide momenten hebben enkele omwonenden gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Zowel de raads- als de statenleden hechten veel waarde aan het beperken van de hinder voor de omgeving. De focus ligt daarbij op de beperking van hinder van geluid en slagschaduw. Tijdens beide vergaderingen zijn signalen afgegeven dat men deze hinder (verder) wenste te beperken en de kosten hiervoor mogelijk wil compenseren uit de bijdrage voor het KGO-fonds (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Voorgesteld is dat dit punt ter beoordeling is van de omwonenden in het kader van de te voeren gesprekken over de verdere uitwerking van participatie.

 

8 juni 2016

Ontwerpbesluiten en MER ter inzage van 9 juni tot en met 20 juli

Vanaf donderdag 9 juni liggen het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp inpassingsplan, milieu-effectrapport en beide ontwerp-omgevingsvergunningen (één voor De Wieken en één voor Raedthuys) voor 6 weken ter inzage (tot en met woensdag 20 juli). De stukken die ter inzage liggen, zijn onder andere digitaal in te zien op de site van gemeente Hardenberg en provincie Overijssel. Op woensdag 22 juni organiseren de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopavond in De Baron in Dedemsvaart tussen 18.30-21.00u. Wij zijn daar als initiatiefnemers ook aanwezig.


20 april 2016

Vergunningaanvragen ingediend

Op 19 april hebben De Wieken en Raedthuys Pure Energie de aanvragen ingediend voor de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken. Het gaat om een vergunningaanvraag voor het windturbinetype Enercon E103 EP2. De ashoogte is 98,4 meter en de bladen zijn 51,5 meter lang. Daarmee blijft de tiphoogte binnen de gestelde afmetingen van 149,99 meter die provincie Overijssel en gemeente Hardenberg als voorwaarde hebben aangegeven. Het gaat om twee vergunningen van totaal 10 windturbines: een vergunning voor 4 windturbines is aangevraagd door Raedthuys bij de provincie Overijssel en een vergunning voor 6 windturbines is aangevraagd door De Wieken bij de gemeente Hardenberg. Ook is er een ontheffingsaanvraag ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het kader van de flora- & faunawet.

 

maart 2016

Advies commissie m.e.r en beantwoording zienswijzen

Het milieueffectrapport, voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp inpassingsplan hebben 25 november tot en met 5 januari 2016 ter inzage gelegen. In deze periode konden mensen hun zienswijzen indienen. Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Naast de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, is door gemeente Hardenberg en provincie Overijssel aan de Advies Commissie m.e.r. gevraagd om het uitgevoerde milieueffectrapport te toetsen. De Advies Commissie m.e.r. heeft dit inmiddels gedaan. De commissie concludeert dat het rapport waardevolle informatie bevat en adviseert het rapport op enkele punten aan te vullen. Gemeente Hardenberg en Provincie Overijssel gaan met het advies aan de slag en zullen het vervolgens nogmaals ter advisering voorleggen aan de Advies Commissie m.e.r. Het advies is te vinden op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2957.  De volgende stap in het proces is om het ontwerp bestemmingsplan, ontwerp inpassingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning op te stellen. Ook deze gaan - samen met het MER - weer ter inzage.

 

9 december 2015

Terugblik informatieavond 2 december

Afgelopen woensdag 2 december hebben gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een informatieavond georganiseerd. Aanleiding is de ter inzage legging van het MER (milieueffectrapportage), het voorontwerp bestemmingsplan en het voorontwerp inpassingsplan. Deze stukken liggen vanaf 25 november voor zes weken (tot en met 5 januari 2016) ter inzage. Ook wij als initiatiefnemers waren aanwezig op deze avond. Hierbij hebben we ook ROM3D (voor de visualisaties) en Pondera (het bureau dat de milieueffectrapportage heeft opgesteld) uitgenodigd. Er zijn ongeveer vijftig bezoekers geweest. Zowel de wethouders Douwe Prinsse en René de Vent en gedeputeerde Monique van Haaf waren aanwezig om het gesprek met bewoners aan te gaan. Klik hier om de stukken online te bekijken die sinds 25 november ter inzage liggen. Via dezelfde link staat ook uitgelegd hoe u een eventuele zienswijze kunt indienen over de stukken.

 

december 2015

Aanvullende berekeningen

Bij de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan/-inpassingsplan zijn vragen gesteld over het milieueffectrapport (MER) en dan met name over de daarin gebruikte methode om te komen tot het voorkeursalternatief. Wij hebben de opstellers van het MER (het bureau Pondera) gevraagd om aanvullende berekeningen te maken voor specifieke windturbinetypes voor de alternatieven 1,4 en 5 uit het MER. Het gaat dan om berekeningen voor geluid, slagschaduw en energieopbrengst. Bij de berekening van de energieopbrengst is rekening gehouden met de maatregelen die nodig zijn om aan de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw te voldoen; zo kun je nu zien hoeveel elektriciteit in de verschillende varianten geproduceerd kan worden. De aanvullende berekeningen doen overigens niets af aan de resultaten in het MER en leiden dus ook niet tot andere conclusies over het voorkeursalternatief (VKA). U kunt hier de aanvullende berekeningen downloaden.

 

23 november 2015

Milieueffectrapport, voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp bestemmingsplan vanaf 25 november ter inzage

Het milieueffectrapport, voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp inpassingsplan zijn gereed. De gemeenteraad van Hardenberg en de provincie hebben ermee ingestemd om de documenten ter inzage te leggen. De documenten gaan vanaf 25 november voor zes weken ter inzage. Op woensdag 2 december organiseren gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst van 17.00-20.00 in de Baron in Dedemsvaart.

Provinciale Staten hebben middels een amendement wijzigingen aangebracht in het plan. Zo moeten de initiatiefnemers kiezen voor een windmolen die zonder aanvullende maatregelen kan voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Daarnaast mogen de windmolens niet hoger zijn dan 100 meter (ashoogte) en is de maximale tiphoogte (het hoogte punt van de wiek) 149,99 meter. Hierdoor is verlichting op de windmolen niet nodig. Gemeente Hardenberg heeft een motie aangenomen om aan te sluiten op het amendement.  Lees meer over de procedure op de site van gemeente Hardenberg.

 

28 augustus 2015

Nieuwsbrief over windpark De Veenwieken met uitnodiging deelname excursie zaterdag 12 september

Gemeente Hardenberg en provincie Overijssel hebben een nieuwsbrief verspreid over windpark de Veenwieken. De nieuwsbrief kunt u vinden op de site van gemeente Hardenberg en op de site van provincie Overijssel. In de nieuwsbrief worden de lezers ook uitgenodigd mee te gaan op excursie op zaterdag 12 september. Deze excursie wordt door ons als initiatiefnemers - Raedthuys  en De Wieken - georganiseerd. Op zaterdag 12 september zullen we een bezoek brengen aan windpark Lelystad waar windturbines staan met vergelijkbare afmetingen als in de onderzoeken voor windpark De Veenwieken zijn opgenomen. De bus vertrekt 9.00u vanaf het gemeentehuis van Hardenberg. Rond 14.00u verwachten wij weer terug te zijn. Aanmelden voor de excursie is noodzakelijk. Dat kan tot 7 september door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld bij uw aanmelding uw contactgegevens en met hoeveel personen u wilt deelnemen.  

 

26 augustus 2015

Onderzoeken voor windpark de Veenwieken afgerond

Gemeente Hardenberg en provincie Overijssel hebben een persbericht opgesteld waarin bekend wordt gemaakt dat de onderzoeken voor windpark de Veenwieken zijn afgerond. Het milieueffectrapport, het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp inpassingsplan zijn gereed. In het milieueffectrapport wordt geconcludeerd dat een opstelling van 10 windmolens met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter de voorkeur heeft. Dit is daarom het voorkeursalternatief. De gemeenteraad van Hardenberg behandelt het voorstel in de oriënterende ronde van 22 september 2015 en in de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober 2015. De Statencommissie van Provinciale behandelt het voorstel op 23 september 2015 en Provinciale Staten behandelen het voorstel op 7 oktober 2015. Lees hier het volledige persbericht.

 

15 juni 2015

Voortgang Provinciaal Inpassingsplan Windpark de Veenwieken

Onlangs stuurde Gedeputeerde Staten van Overijssel een informatiebrief over de voortgang van Windpark de Veenwieken aan Provinciale Staten. Deze brief leest u hier.

 

10 juni 2015

Omwondenden praten mee over plannen windpark

Dedemsvaart - Onder begeleiding van Atelier Overijssel wordt nog voor de zomervakantie een eerste werkatelier gehouden met omwonenden van het windpark Veenwieken.

Tijdens het atelier wordt samen met omwonenden gekeken naar de invulling van de ruimtelijke kwaliteit rond het windpark, waarin de initiatiefnemers van het windpark willen investeren. Dat heeft het college in een brief aan de raad laten weten.

Tien windmolens
De raad heeft begin 2013 in principe ingestemd met het voorstel om mee te werken aan het plaatsen van windturbines in het veenpark de Wieken aan de zuidkant van Dedemsvaart.

Windpark De Veenwieken is gepland ten zuiden van de kern van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, Schapendijk en het Ommerkanaal.

Daarbij gaat het om een voorkeursopstelling van tien windmolens, waarvan vijf op het grondgebied van Hardenberg. Het windpark is een initiatief van de Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV. De afgelopen maanden zijn onderzoeken in het kader van een milieu effectrapportage gehouden. De resultaten worden nu verwerkt.

Het college beoordeelt het rapport en een voorontwerp inpassingsplan alsmede het voorontwerp bestemmingsplan in de vakantie. Daarna wordt het ter vaststelling aan de raad aangeboden. Eind 2015 komen de stukken ter inzage en wordt er een inloopbijeenkomst gehouden.

Een infomarkt over het windpark in april trok ruim honderd belangstellenden.

Bron:  Hardenberg.nu 

 

10 april 2015

Terugblik informatiemarkt 8 april

Op woensdag 8 april heeft de informatiemarkt plaatsgevonden over windpark De Veenwieken in De Baron in Dedemsvaart. De informatiemarkt is georganiseerd door de samenwerkende initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys. De avond was drukbezocht met ruim 100 belangstellenden.

De avond bestond uit een gezamenlijk deel en een informatiemarkt. Het gezamenlijk deel werd geleid door onafhankelijk dagvoorzitter Hans Etman. Aan de hand van stellingen en vragen die daaruit voortvloeiden, is met de zaal en de aanwezige deskundigen, geprobeerd om antwoord te geven op de opgekomen vragen. Naar aanleiding van de gestelde vragen, zullen wij op deze website www.windparkdeveenwieken.nl de Veelgestelde Vragen aanvullen. Op de informatiemarkt is ook de voorkeursopstelling met tien windmolens van de initiatiefnemers getoond. Dit kon zowel bekeken worden op een kaart als in een 3D-programma. Op verzoek van bezoekers van de informatiemarkt, hebben wij een filmpje gemaakt van het windpark met de voorkeursopstelling. In dit filmpje kan vanuit 3 verschillende standpunten het windpark worden bekeken, met windmolens op zowel 100 meter ashoogte als 135 meter hoogte ashoogte. 

 

Momenteel worden de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het opstellen van het voorontwerp van het (gemeentelijke) bestemmingsplan, het (provinciale) inpassingsplan en de omgevingsvergunning. De verwachting is dat het voorontwerp samen met de Milieu Effect Rapportage (MER) na de zomer klaar zal zijn en ter inzage zal worden gelegd. Alle procedures zijn naar verwachting in 2016 doorlopen. De bouw van het windpark start dan eind 2017.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatiemarkt, neem dan contact met ons op per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch met Dirk Jan Matthijsse op 053-4341200 of Willem Jaap de Vries 038-4696010.

Kon u niet aanwezig zijn op de informatiemarkt en wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het windpark? Stuur dan een e-mail.  

Downloads:
Uitnodigingsbrief
Welkomstbrief inclusief kaartje met voorkeursopstelling (uitgedeeld aan de aanwezigen op 8 april)
Schema met procedurestappen. Dit schema bevat de stappen zoals die bekend waren per 8 april. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Met deze mail willen wij u graag informeren over de stand van zaken van Windpark De Veenwieken. De Raad van State heeft namelijk een voor het windpark positieve uitspraak gedaan. Daardoor zijn het provinciale inpassingsplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden. Daar zijn wij erg blij mee! Dat betekent dat de bouw van de windmolens nu een stuk dichterbij is gekomen.

Voorlopige planning
Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt.
De voorlopige planning is nu dat de windmolens in het eerste kwartaal van 2018 worden gekocht. De aanleg van wegen begint volgens diezelfde planning in het najaar van 2018. De bouw van de windmolens zelf begint vervolgens in het eerste kwartaal van 2019. De windmolens kunnen dan draaien in de zomer van 2019.

Deze planning is nog wel onder voorbehoud. We zullen u op de hoogte houden van de precieze voortgang van de werkzaamheden.

 

Korte terugblik op procedure bij Raad van State
Zoals eerder gemeld waren er vijf beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het provinciale inpassingsplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Op 27 september 2017 was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen (provincie Overijssel en gemeente Hardenberg) en de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden. Eén beroepschrift is tijdens de zitting niet-ontvankelijk verklaard.

 

Uitspraak van Raad van State

De Raad van State heeft op 20 december 2017 uitspraak gedaan in deze zaak en de ingediende beroepen ongegrond verklaard. De volledige uitspraak met daarin de overwegingen van de Raad van State die leiden tot deze uitspraak vindt u hier:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93419&summary_only=&q=

 

Het is definitief: het windpark mag worden gebouwd
Met deze uitspraak van de Raad van State zijn het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Dat is dus een heel belangrijke stap voor het windpark: het windpark mag nu definitief worden gebouwd.