Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken
Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland jaarlijks circa 580 ton CO2 ten opzichte van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales is de besparing…
Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het…
De opbrengst van een windmolen wordt bepaald door de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de kosten voor de investering en exploitatie van de windmolens. De prijs van een kWh…
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel afgekort tot NRD) staat uitgebreid beschreven welke specifieke milieueffecten die de ontwikkeling van het windpark met zich mee kan brengen in de…
Een moderne windturbine heeft veelal een geïnstalleerd vermogen van 3 MW (3.000 kW) of meer. Dit is het zogenaamde nominaal vermogen dat de windturbine levert op het moment dat de…
Wiekoverslag is het overdraaien van wieken over percelen of gebouwen. Wiekoverslag over gebouwen is in principe niet toegestaan bij gebouwen van derden, dit komt echter niet voor in het gebied.…
Windturbines hebben een minimale technische levensduur van 20 jaar. In de business case voor windparken wordt uitgegaan van een minimale operationele periode van 15 jaar. De financiële rentabiliteit is afhankelijk…
De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben ambities op het gebied van duurzame energie en willen daarom meewerken aan het realiseren van windmolens in het gebied Dedemsvaart-Zuid/Ommen-Noord. De toename…
De realisatie van een windpark heeft impact op het landschap. Daarom vinden zowel gemeente Hardenberg en provincie Overijssel het belangrijk dat de initiatiefnemers investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de…
Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Vogels kunnen immers, afhankelijk van het gedrag van de specifieke soort in aanvaring…
De juridische grondslag voor planschade is artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. De procedure voor het vragen van planschade, de schade zoals waardedaling van woningen, is gekoppeld aan de ruimtelijke besluitvorming…
KGO staat voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Soms wordt een initiatiefnemer verplicht om – naast het realiseren van het eigen plan – te investeren in de kwaliteit van de omgeving (vanuit…
Bijna alle geluidbronnen produceren naast hoger frequent geluid ook laagfrequent geluid. ‘Gewoon’ geluid ligt meestal in het frequentiegebied tussen 400 en 2500 Herz (Hz). Laagfrequent is geluid met een frequentie…
Windpark De Veenwieken is gepland in het gebied tussen Van Rooijens Hoofdwijk, de Verlengde Zestiende Wijk, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal, aan de zuidkant van Dedemsvaart. Het gebied…
De windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. Dat betekent dat een wiek 51,5 meter lang is. De tiphoogte - het bovenste puntje van…
De bouw van de windmolens is in volle gang. De planning is dat de windmolens eind 2019 gereed zijn. 
Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw die in de loop van de dag met de zon meedraait. Dit…
Het milieueffectrapport en de voorontwerpen bestemmingsplan en inpassingsplan hebben ter inzage gelegen (25 november 2015 tot en met 5 januari 2016). De reacties op de voorontwerpen zijn beantwoord in de zienswijzennota…
Een bestemmingsplan en een inpassingsplan zijn in principe hetzelfde. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van een gemeente en een provinciaal inpassingsplan een ruimtelijk plan van de provincie. In deze…
Mensen die dichtbij windturbines wonen, kunnen hinder ondervinden van het geluid of de slagschaduw van windturbines. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben…
De Wieken BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie zijn de initiatiefnemers van het windpark. Beide bedrijven hebben de handen ineen geslagen en een samenwerkingsorganisatie voor de plaatsing van windmolens in…
Om de windturbines te kunnen realiseren, dient een ruimtelijk plan te worden vastgesteld. Als de gemeente dit doet, gaat het om een bestemmingsplan. Dit is de situatie voor de windmolens…
De voorkeursopstelling van de initiatiefnemers bestaat uit tien windmolens: 5 op het grondgebied van de gemeente Hardenberg (Dedemsvaart-Zuid) en 5 op het grondgebied van de gemeente Ommen (Ommen-Noord).
Huizen blijven verkoopbaar. Er is ook onderzoek gedaan naar de transacties van woningen in de nabijheid van windturbines (waaruit ook de verkoopbaarheid naar voren komt). Veranderingen in de omgeving kunnen…
Op mondiaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de opwekking van duurzame energie. De achtergrond hiervan is dat daarmee:   het verbranden van fossiele brandstoffen…
MER staat voor Milieueffectrapportage. In het MER worden de alternatieven en uitgevoerde onderzoeken beschreven en worden de milieueffecten van de alternatieven met elkaar vergeleken. Het MER is een bijlage bij…
AtelierOverijssel coördineert de Werkateliers die tot doel hebben om te bepalen waaraan de gelden van het KGO-fonds besteed zullen worden. In de Werkateliers wordt met bewoners en betrokkenen nagedacht over welke…
Op basis van een verkenning van de belemmeringen in het gebied en rekening houdend met de verwachte geluid- en slagschaduwcontouren zijn haalbare opstellingen gedefinieerd. Daarbij is rekening gehouden met eerdere…
De voorkeursopstelling zoals vastgesteld door gemeente en provincie gaat uit van vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Ommen:…
M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In de m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen van het initiatief in een milieueffectrapport (ook wel afgekort tot het MER) in beeld gebracht zodat deze kunnen worden meegenomen…
Elektriciteit die wordt opgewekt door windturbines wordt door middel van elektriciteitskabels getransporteerd naar energiegebruikers. Tijdens het transport van energie treden energieverliezen op (bijvoorbeeld door de warmte die hierbij ontstaat). Deze…
De ontwikkeling van windturbines in het gebied loopt al geruime tijd (vanaf 2000) en verschillende opties voor aantallen windturbines en positionering van deze windturbines zijn aan de orde geweest. Over…
In de vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau is aangeven welke varianten worden onderzocht in het MER. De volgende tabel geeft de varianten weer: Op 11 november 2015 is in Provinciale…
Ja, er worden wel eens plannen afgekeurd. In veel gevallen betreft dit projecten in de eerste fase van ontwikkeling, als plannen bijvoorbeeld niet in vastgesteld beleid passen. Ook dienen plannen…
Het maken van bezwaar tegen een windpark wordt niet gehinderd bij het participeren in een windpark. Het criterium voor bezwaar, beroep en hoger beroep is het hebben van een belang.…
De provincie Overijssel heeft in 2001 een verkenning laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor windmolens in Noordoost Overijssel. Het gebied van windpark De Veenwieken is gelegen in één van deze…
De rijksoverheid heeft een doelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020 en werkt daarnaast aan het realiseren van nog eens 6.000 MW op zee. Op land staat er…
Windenergie en zonne-energie zijn beide vormen van duurzame energieopwekking. Om genoeg schone stroom te produceren, wordt in Nederland ingezet op duurzame energie uit wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Windenergie…
Ja. In de onderzoeken wordt rekening gehouden met het totale effect van de opstellingen van windmolens. Dit wordt ook wel het cumulatieve effect genoemd. De effecten worden derhalve niet per…
Ja. Op 20 december 2017 heeft de Raad van State de beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Daarmee werden deze onherroepelijk en kon…
De start van de procedures worden tijdig aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina, de gemeentelijke website, de Staatscourant en het lokale weekblad.
De plaatsing van windmolens heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Tijdens de bouw worden veelal lokale aannemers ingezet voor bijvoorbeeld de realisatie van civiele werken (kraanopstelplaatsen, wegen) of fundatiewerk.…
De afstand die hier wordt aangehouden tot woningen wordt bepaald door de door het Rijk gestelde uniforme normen voor een aanvaardbaar hinderniveau ten gevolge van geluid en slagschaduw. Deze hangen…
Het klimaat (hoeveelheid regen, wind, zon) in een gebied wordt beïnvloed door weerpatronen op grote schaal, zoals hoge- en lage drukgebieden, heuvels, grote waterpartijen, etc. Windmolens hebben geen invloed op…