Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken
Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland jaarlijks circa 580 ton CO2 ten opzichte van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales is de besparing…
Een moderne windturbine heeft veelal een geïnstalleerd vermogen van 3 MW (3.000 kW) of meer. Dit is het zogenaamde nominaal vermogen dat de windturbine levert op het moment dat de…
De opbrengst van een windmolen wordt bepaald door de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de kosten voor de investering en exploitatie van de windmolens. De prijs van een kWh…
Windturbines hebben een minimale technische levensduur van 20 jaar. In de business case voor windparken wordt uitgegaan van een minimale operationele periode van 15 jaar. De financiële rentabiliteit is afhankelijk…
Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de bouw van de windmolens. De voorlopige planning is dat de windmolens in het eerste kwartaal van 2018 worden gekocht.…
Windpark De Veenwieken is gepland in het gebied tussen Van Rooijens Hoofdwijk, de Verlengde Zestiende Wijk, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal, aan de zuidkant van Dedemsvaart. Het gebied…
De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV zijn de initiatiefnemers van het windpark. Beide bedrijven hebben de handen ineen geslagen en een samenwerkingsorganisatie voor de plaatsing van windmolens in het…
De voorkeursopstelling van de initiatiefnemers bestaat uit tien windmolens: 5 op het grondgebied van de gemeente Hardenberg (Dedemsvaart-Zuid) en 5 op het grondgebied van de gemeente Ommen (Ommen-Noord).
De windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. Dat betekent dat een wiek 51,5 meter lang is. De tiphoogte - het bovenste puntje van…
Op basis van een verkenning van de belemmeringen in het gebied en rekening houdend met de verwachte geluid- en slagschaduwcontouren zijn haalbare opstellingen gedefinieerd. Daarbij is rekening gehouden met eerdere…
De voorkeursopstelling zoals vastgesteld door gemeente en provincie gaat uit van vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Ommen:…
De ontwikkeling van windturbines in het gebied loopt al geruime tijd (vanaf 2000) en verschillende opties voor aantallen windturbines en positionering van deze windturbines zijn aan de orde geweest. Over…
Elektriciteit die wordt opgewekt door windturbines wordt door middel van elektriciteitskabels getransporteerd naar energiegebruikers. Tijdens het transport van energie treden energieverliezen op (bijvoorbeeld door de warmte die hierbij ontstaat). Deze…
Ja, er worden wel eens plannen afgekeurd. In veel gevallen betreft dit projecten in de eerste fase van ontwikkeling, als plannen bijvoorbeeld niet in vastgesteld beleid passen. Ook dienen plannen…
Windenergie en zonne-energie zijn beide vormen van duurzame energieopwekking. Om genoeg schone stroom te produceren, wordt in Nederland ingezet op duurzame energie uit wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Windenergie…
Ja. Op 20 december 2017 heeft de Raad van State de beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze onherroepelijk en kan…