Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

 • Windpark De Veenwieken
 • Windpark De Veenwieken

Zonnepark De Veenwieken

Het idee in het kort
Zonnepark De Veenwieken is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor hebben wij contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark.
Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en de reden waarom wij dit initiatief voor dit zonnepark hebben genomen. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving betrokken is bij het zonnepark. Hoe dit precies wordt vormgegeven, bepalen we graag in samenspraak met de omgeving.

 • Beoogde omvang zonnepark: 20 hectare.
 • Verwachte jaarproductie: 20 miljoen kilowattuur (25 procent van elektriciteitsverbruik in gemeente Ommen).
 • Beoogde locatie: klik hier voor een plattegrond (de tien stippen op de kaart zijn Windpark De Veenwieken, de blauwe rechthoek het beoogde zonnepark).
 • Visualisaties van het beoogde zonnepark: klik hier. (klik hier voor een korte instructie voor het bekijken van de visualisaties)
 • Vragen en contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Projectleider: Henk Schoonvelde, tel. 053-4341200 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken: klik hier.
 • Aanmelden voor nieuwsbrief: klik hier.

 

Nieuws en stand van zaken

 

24 januari 2020

Nieuws over netaansluiting

In ons vorige bericht meldden we dat het kunnen gebruiken van de netaansluiting van onze windmolens één van de redenen is dat wij dit initiatief voor dit zonnepark hebben. Op veel plekken in met name landelijk gebied kan het elektriciteitsnet de elektriciteit uit nieuwe wind- en zonneparken momenteel niet aan, omdat er niet genoeg capaciteit op het net is. Dat probleem speelt ook nadrukkelijk in het gebied rondom De Veenwieken. Het windpark kon nog worden aangesloten, maar de netcapaciteit in onder andere vrijwel de gehele gemeente Ommen is te beperkt voor nieuwe wind- of zonneparken. Een oplossing hiervoor is om bijvoorbeeld een zonnepark aan te sluiten op de netaansluiting van de bestaande windmolens. Als het waait, schijnt namelijk de zon vaak niet, en andersom. Daardoor kunnen een wind- en zonnepark dezelfde kabel delen. Dat willen we doen met dit door ons beoogde zonnepark en onze windmolens in Windpark De Veenwieken.

Recent is er op landelijk niveau een besluit genomen dat deze combinatie aanmoedigt. Tot voor kort mochten windmolens en een zonnepark formeel alleen een kabel delen als ze op hetzelfde kadastrale perceel staan. Nu kan dit ook als ze op aangrenzende percelen staan. Dat is het geval bij onze vier windmolens en het door ons beoogde zonnepark. Daarmee is het dubbel benutten van de netaansluiting een oplossing voor een maatschappelijk probleem en kan de omslag naar duurzame energie doorgaan. Het alternatief is – jaren – wachten totdat de netcapaciteit is vergroot.

Als het zonnepark er komt en wij sluiten dat aan op de netaansluiting van onze windmolens, dan is het niet mogelijk nóg een zonnepark hierop aan te sluiten. Met onze windmolens en eventueel het zonnepark is er geen ruimte meer op deze netaansluiting. 

 

Aangepast omgevingsvoorstel

In oktober 2019 deelden we een zogeheten omgevingsvoorstel met de omwonenden binnen 600 meter van het door ons beoogde zonnepark (zie ook onze vorige nieuwsbrief). In de weken nadat we dit omgevingsvoorstel toestuurden, kregen we hierop reacties van omwonenden en hebben hierover gesprekken gevoerd. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Met die informatie hebben we het omgevingsvoorstel aangepast en aangevuld.

 

Wijzigingen omgevingsvoorstel op hoofdlijnen

Ten opzichte van het omgevingsvoorstel van oktober 2019 hebben we onder andere aanvullingen gedaan op het gebied van landschappelijke inpassing en hinderbeperking. De gesprekken met omwonenden maakten duidelijk dat meerdere omwonenden hier vragen of zorgen over hebben.
Een andere wijziging betreft het financieel voordeel voor omwonenden. We stelden in de eerste versie van het omgevingsvoorstel voor onze bijdrage aan het omgevingsvoorstel te verhogen en dit budget met een verdeelsleutel te verdelen onder omwonenden binnen 600 meter van het zonnepark. Naar aanleiding van de gesprekken is dit verruimd naar de adressen binnen 700 meter rondom het beoogde zonnepark. De afdracht aan het omgevingsfonds is van 0,70 euro per opgewekte megawattuur naar 0,75 euro per opgewekte megawattuur gegaan om te zorgen dat de omwonenden binnen 600 meter geen verkleining van hun deel zien ten opzichte van de versie van oktober 2019 van het omgevingsvoorstel.

 

Omgevingsvoorstel gedeeld met adressen binnen 700 meter

Deze aangepaste versie van het omgevingsvoorstel hebben we gedeeld met de adressen binnen 700 meter van het door ons beoogde zonnepark. In het omgevingsvoorstel staat de toezegging dat we een landschapsplan voorleggen aan de omgeving. We sturen dat dan ook naar de adressen binnen deze afstand.

 

Reacties op eerste versie omgevingsvoorstel

Uit de reacties van omwonenden op de eerste versie van het omgevingsvoorstel blijkt dat een belangrijk deel van de omwonenden (grote) moeite heeft met deze nieuwe ontwikkeling in hun leefomgeving. Ze vinden dat het gebied al veel te verhapstukken heeft gehad met onder andere de N36 en het windpark. Omwonenden geven onder andere aan dat zij bezorgd zijn over de impact op het landschap. Ze kiezen er bewust voor landelijk te wonen, houden van het open landschap en dat wordt verstoord door de verschillende ontwikkelingen, geven zij aan. Er is ook de vrees voor precedentwerking: opent dit zonnepark de weg voor nog meer zonneparken?

Dat standpunt en de ervaring dat hun leefomgeving verslechtert, kan volgens hen niet veranderen door middel van landschappelijke inpassing die het zicht op het zonnepark minimaliseert en ook niet door er financieel voordeel van te hebben. Daarbij willen we melden dat we ook omwonenden hebben gesproken die er minder moeite mee hebben, het geen probleem vinden of bij voorkeur geen zonnepark willen, maar het met dit omgevingsvoorstel wel kunnen accepteren.
We hebben na het ontvangen van deze reacties de afweging gemaakt dit initiatief voor het zonnepark te blijven nemen, omdat we goede mogelijkheden zien om de impact op het landschap te minimaliseren. Daarbij beseffen we dat er voor omwonenden en ons als bedrijf een verschil in beleving is, omdat omwonenden er wonen en wij als bedrijf een buitenstaander zijn. Dat verschil kunnen we niet wegnemen, maar tegelijkertijd hopen en denken we met dit voorstel tegemoet te komen aan een deel van de zorgen van omwonenden.

 

Visualisaties

Met name de zorg over de impact op het landschap speelt bij omwonenden, zo is gebleken uit het contact met omwonenden. We verwijzen daarom graag naar de visualisaties. Deze geven reeds een goede indruk geven van de impact op het landschap. Klik hier om deze visualisaties te bekijken.

 

Zonnepark Woudbloemweg

In het omgevingsvoorstel staat de toezegging dat de zonnepanelen in een zogeheten zuidopstelling worden geplaatst (zonnepanelen georiënteerd op het zuiden) en dat de bovenste punt van de zonnepanelen niet hoger wordt dan twee meter. Naar aanleiding daarvan verwijzen we eveneens graag naar een bestaand zonnepark aan de Woudbloemweg bij Dedemsvaart (naast het terrein van transportbedrijf Oegema) dat recent is gebouwd. Een belangrijk verschil is dat deze panelen in een oost-west-opstelling staan: de ene helft van de panelen is gericht op het oosten en de andere helft op het westen. Daardoor vormen de zonnepanelen ‘dakjes’, zoals u deze foto kunt zien. Wel is het bovenste punt van deze dakjes circa twee meter. Wie een indruk wil hebben van zonnepanelen van twee meter hoog, kan dit zonnepark bekijken. Overigens is een voorbeeld van een zuidopstelling zonnepark Oosterweilanden, gelegen pal langs de N36 ter hoogte van Vriezenveen.

 

Vervolg

Op dit moment lopen er nog geen formele procedures bij de gemeente voor de aanvraag van een vergunning. Dat heeft ermee te maken dat de gemeente Ommen nog nadenkt over het beleid voor zonneparken. Hoe dat precies verder gaat en welk beleid er tot stand komt, is daardoor ook voor ons afwachten. Als er meer duidelijkheid is over eventuele vervolgstappen die we zetten, melden we dat bij u, onder andere via onze nieuwsbrief.

 

15 oktober 2019

Omgevingsvoorstel voor zonnepark

In ons nieuwsbericht van 22 mei 2019 zeiden we dat we de opmerkingen van omwonenden van het beoogde zonnepark lieten bezinken. Deze opmerkingen en kritiek werden geuit tijdens de informatieavond op 23 januari en in contacten met enkele omwonenden in de periode daarna. We hebben daarom een deel van het idee voor het zonnepark aangepast. Dit gaat vooral over de financiële participatie en de landschappelijke inpassing. Hiervoor hebben we een omgevingsvoorstel opgesteld en dat lichten we in dit nieuwsbericht toe.
Een deel van de omwonenden heeft ons gezegd dat zij hoe dan ook hier geen zonnepark willen, terwijl wij het wel graag willen realiseren. We beseffen dat we met dit omgevingsvoorstel dat verschil van mening niet wegnemen. Wel willen we aan de hand van dit voorstel in gesprek gaan met omwonenden om te kijken of we hiermee tegemoet kunnen komen aan een deel van de vragen, opmerkingen en zorgen die zijn geuit.

 

Inhoud omgevingsvoorstel op hoofdlijnen
In het omgevingsvoorstel doen we een voorstel voor drie thema’s. Hieronder lichten we deze op hoofdlijnen toe. We blijven hierbij uitgegaan van een zonnepark van circa 20 hectare groot.


1. Financieel voordeel voor omwonenden
Ons vertrekpunt was dat de omgeving via een energiecoöperatie mede-eigenaar kon worden van het zonnepark. Daarnaast zou er een omgevingsfonds komen: 15 jaar lang is er 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) beschikbaar vanuit het zonnepark. Wat er met de fonds gebeurt, is met name aan de omgeving. Er bleek tot op heden geen interesse in deze vorm van financiële participatie. Een deel van de omwonenden gaf aan onder andere niet te willen investeren via een coöperatie en meer interesse te hebben in gratis stroom of iets vergelijkbaars.
In het omgevingsvoorstel laten we mede-eigenaarschap via een coöperatie achterwege. In plaats daarvan verhogen we de bijdrage aan het omgevingsfonds naar 0,70 euro per opgewekte MWh per jaar, voor 15 jaar lang. Dit omgevingsfonds wordt verdeeld onder de adressen binnen 600 meter van het zonnepark. Dit gaat om 24 adressen. Zij krijgen een jaarlijkse bijdrage uit dit fonds. Via een verdeelsleutel krijgen adressen op kortere afstand van het zonnepark meer dan adressen op grotere afstand.

2. Landschappelijke inpassing
Er zijn zorgen in de omgeving over hinder door lichtschittering van zonlicht op de zonnepanelen. Ook geven omwonenden aan dat door een dergelijk zonnepark er veel ‘glas’ in de omgeving zichtbaar wordt. Dat vinden zij een afbreuk van het landschap. Ons voorstel is daarom dat we een landschapsplan opstellen waarmee de zichtbaarheid van het zonnepark tot het minimum wordt beperkt, onder andere door een wintervaste haag. Verder is het uitgangspunt dat de panelen zelf en het hek eromheen niet hoger worden dan twee meter. Daarnaast worden in het plan maatregelen genomen die eraan bijdragen dat het gebied ecologisch sterker wordt, bijvoorbeeld door kruidenmengels die gunstig zijn voor insecten. Als wij dit landschapsplan klaar hebben, leggen we het voorafgaand aan vergunningverlening eerst voor aan de 24 adressen binnen 600 meter van het zonnepark. Zij kunnen hier dan vragen over stellen en suggestie doen.

3. Communicatie
In het omgevingsvoorstel staat dat we de omgeving op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom het zonnepark. Daarvoor zetten we verschillende middelen in: van website, nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten tot persoonlijke gesprekken en brieven. Per communicatiemoment bepalen we welk middel het beste kan worden ingezet. Onze stelregel is dat wij de omgeving informeren over wat er gaat gebeuren en niet dat we de omgeving pas informeren als er reeds iets is gebeurd. We houden ons hieraan tot en met de exploitatiefase van het zonnepark en zijn altijd aanspreekbaar voor de omgeving.
Omgevingsvoorstel met omwonenden bespreken.

 

Bovenstaande thema’s hebben we in het omgevingsvoorstel gedetailleerder uitgewerkt. We hebben dit voorstel gedeeld met omwonenden binnen 600 meter van het beoogde zonnepark om te horen wat zij hiervan vinden. Het voorstel is met name gericht op bewoners binnen deze afstanden.

 

Stand van zaken
Dat is nu de stand van zaken. Er lopen nog geen formele procedures voor een vergunning voor het zonnepark. Eerst willen we met de omgeving in gesprek over het omgevingsvoorstel.

 

Netaansluiting
Een belangrijke reden waarom wij een zonnepark op deze locatie beogen, is de netaansluiting. Zoals u wellicht hebt gelezen in het nieuws is het in veel delen van Nederland moeilijk om nieuwe wind- en zonneparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het net kan de opgewekte stroom niet verwerken vanwege gebrek aan capaciteit. Een voordeel van een zonnepark op deze plek is dat we de elektriciteitskabels van onze windmolens kunnen gebruiken. Windmolens en een zonnepark zitten elkaar zelden in de weg: als het hard waait, schijnt vaak de zon minder en andersom. Daardoor kunnen een wind- en zonnepark elektriciteitskabels delen. Hierdoor kan de omslag naar meer duurzaam opgewekte elektriciteit doorgaan terwijl ondertussen de netbeheerders er de komende jaren hard aan werken om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.

 

22 mei 2019

Stand van zaken

Op 23 januari 2019 organiseerden we een eerste informatieavond over dit zonnepark en op 4 februari 2019 verstuurden we onze eerste nieuwsbrief. Sindsdien is er geruime tijd verstreken, vandaar dit nieuwsbericht over de stand van zaken.

De afgelopen tijd hebben we met name de opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt, laten bezinken. Er was kritiek van een aantal aanwezigen op onder andere dit initiatief in het algemeen en ons idee voor financiële participatie via een coöperatie. In de periode na de informatieavond hebben we nog contact gehad met enkele bewoners. Ook die opmerkingen laten we bezinken.

We vinden het hierbij belangrijk om te melden dat er, net als ten tijde van de informatieavond, nog geen vergunning is aangevraagd voor het zonnepark en dat er dus geen formele procedure loopt. Dit initiatief verkeert nog in een pril stadium.

 

Meedenken over het plan blijft mogelijk
Tijdens de informatieavond en in de eerste nieuwsbrief meldden we dat we graag het plan concreet maken in samenspraak met de omgeving. Deze uitnodiging staat nog steeds. Wie hierover met ons – vrijblijvend – in gesprek wil, kan dat melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Suggesties, opmerkingen of vragen blijven tevens welkom op dat e-mailadres.

Intussen onderzoeken we of we naar aanleiding van de geuite vragen, opmerkingen en kritiek ons idee kunnen aanpassen zodat hieraan tegemoet wordt gekomen. Als we daarmee een stap verder zijn gekomen, melden we dat via onze nieuwsbrief en website. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 

4 februari 2019

Terugblik op informatiebijeenkomst, visualisaties en vervolg

De eerste informatieavond waarop we ons idee voor dit zonnepark toelichtten, is drukbezocht. Er waren circa 50 mensen – voor het merendeel omwonenden - aanwezig in het buurthuis Ommerkanaal. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de aanwezigen, omwonenden maakten duidelijk wat hun eerste gedachten en vragen zijn naar aanleiding van ons initiatief. Dat vinden we belangrijk om te horen.
We beseffen dat er omwonenden zijn die kritisch zijn op dit zonnepark. Zij gaven tijdens deze bijeenkomst aan niet te willen dat het zonnepark wordt gerealiseerd. We waarderen dat mensen open hebben gesproken over hun overwegingen daarbij en wat ons betreft kwam het gesprek – ondanks dat we inhoudelijk van mening kunnen verschillen – goed op gang. In onze beleving was de sfeer op deze bijeenkomst goed. Enkele bezoekers gaven aan het te waarderen dat we in een vroegtijdig stadium de omgeving informeren over en betrekken bij dit initiatief.
We hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Klik hier om dat verslag te lezen.
Verder vindt u hier de presentatie die we tijdens deze avond hebben gegeven.

Aanmelden voor nieuwsbrief
We verspreiden per e-mail nieuwsbrieven over dit zonnepark. Dit is dus een andere nieuwsbrief dan over het windpark en geïnteresseerden moeten zich hiervoor apart aanmelden. Via onze website is het mogelijk aan te melden voor de nieuwsbrief, zie de tekst hierboven onder het kopje 'Het idee in het kort'. 
Als u zich aanmeldt, vult u uw e-mailadres in. U krijgt daarna een e-mail met daarin een link om uw inschrijving te bevestigen. Pas als u op die link klikt, bent u ook daadwerkelijk ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Dat geldt ook voor mensen die zich tijdens de informatieavond hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Zij moeten wel op de link in de e-mail klikken die zij hebben ontvangen.

Visualisaties
Tijdens de informatieavond lieten we visualisaties zien van het beoogde windpark. Helaas werkte de visualisatie vanaf één punt – Driehoekweg Noord – niet. Zoals toegezegd, publiceren we een link naar de visualisaties zodat iedereen deze kan bekijken. Klik daarvoor hier.

Hieronder staat een korte handleiding voor het bekijken van de visualisaties. Als u hier vragen over hebt, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.
 2. U ziet dan de vier locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken:
  - Schapendijk
  - Ommerkanaal
  - Driehoekweg Noord
  - Driehoekweg Zuid
 3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.
 4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:
  - Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder windmolens en zonnepark.
  - Klik op ‘Situatie turbines’ om visualisaties van Windpark De Veenwieken te zien.
  - Klik op ‘Situatie Zonnepanelen en Turbines’ om visualisaties van het windpark en het zonnepark samen te zien.
  - Klik op ‘Situatie Totaalbeeld’ om het windpark en het zonnepark te zien waarbij er een bosschage om het zonnepark staat.
 5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.

Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis op uw computer.

Vervolg: we gaan graag weer in gesprek
Zoals weergegeven in het verslag van de informatieavond, hebben omwonenden zorgen geuit over de mogelijke hinder die het zonnepark kan veroorzaken. Daarbij kan worden gedacht aan de lichtschittering als de zon op de panelen valt. We gaan daarover graag in gesprek met omwonenden om samen een oplossing te bedenken. Daarbij kan worden gedacht aan hogere begroeiing rondom het zonnepark die ook in de winter groen blijft.

Een ander punt is financiële participatie. We bieden ruimte voor de omgeving om via een energiecoöperatie deel te nemen in het zonnepark. Tijdens de informatieavond plaatsten sommige inwoners daar vraagtekens bij, onder meer omdat zij benadrukken dat je als omwonende dan wel geld beschikbaar moet hebben om te kunnen mee-investeren. Lees meer daarover in het verslag van de informatieavond.
Ook hierover gaan wij graag in gesprek met omwonenden. Welke vormen van financiële participatie zijn mogelijk en sluiten wellicht beter aan bij het gebied? Dat willen we samen onderzoeken.

We nodigen iedereen die hierover of over andere thema’s met ons over in gesprek wil van harte uit om contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

8 januari 2019

Informatiebijeenkomst over zonnepark

Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie organiseert op woensdag 23 januari 2019 een informatiebijeenkomst over zonnepark De Veenwieken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Het zonnepark is beoogd tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart. Het idee verkeert in een pril stadium. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf deze informatiebijeenkomst op 23 januari.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en daarom heeft Raedthuys Pure Energie dit initiatief genomen.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 20 hectare. Het is nog niet besloten of het in een zogeheten zuid-opstelling of oost-west-opstelling wordt geplaatst. Bij een zuid-opstelling staan de zonnepanelen gericht op het zuiden. Bij een oost-west-opstelling is de ene helft van de zonnepanelen gericht naar het oosten en de andere helft naar het westen.
De verwachte opbrengst van een zonnepark van deze beoogde omvang is 20 miljoen kilowattuur per jaar. Inwoners en bedrijven in de gemeente Ommen verbruikten in 2017 samen circa 81 miljoen kWh. Als het zonnepark 20 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat evenveel als 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen.

Het idee verkeert nog in een pril stadium. Er is nog geen vergunning aangevraagd, er loopt geen formele procedure. Raedthuys Pure Energie wil eerst met de omgeving in gesprek en horen welke gedachten, vragen en ideeën er leven over dit idee bij omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook wil het bedrijf in samenspraak met de omgeving het plan concreet maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken over de landschappelijke inpassing en de wijze waarop de omgeving financieel participeert. Raedthuys Pure Energie heeft het idee om 25 procent van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

Tijdens de bijeenkomst op 23 januari kan Raedthuys Pure Energie een nadere toelichting geven op dit initiatief en ook visualisaties laten zien van hoe het zonnepark eruit kan zien. Daarnaast is het bedrijf benieuwd naar vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de omgeving. Ook bespreekt Raedthuys Pure Energie graag de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie.

Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Aan de hand van het gesprek met de omgeving wordt duidelijker hoe het plan kan worden ingevuld en wat de planning kan zijn. Via nieuwsbrieven zal Raedthuys Pure Energie geïnteresseerden op de hoogte houden. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de link bovenaan deze webpagina.
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..