Meldingen over geluid en slagschaduw

24 maart 2020 Matthijs Oppenhuizen

Op 12 maart 2020 hielden we een informatieavond voor omwonenden. Deze is door ongeveer 20 mensen bezocht. Aanleiding hiervoor was dat de windmolens zijn gebouwd en het windpark bijna overgaat naar de exploitatiefase.

De presentatie die tijdens deze informatieavond door ons is gegeven, kunt u bekijken door hier te klikken.
We hebben een verslag gemaakt van de informatieavond, klik daarvoor hier. Dit is met name een overzicht van de vragen en opmerkingen, en onze antwoorden daarop.

Geluid en slagschaduw in testfase
In aanloop naar en tijdens de informatieavond bleek dat we duidelijker en eerder hadden moeten communiceren dat er een verschil is tussen de testfase (waar we nu in zitten) en de exploitatiefase (die binnenkort start). Dat is voor omwonenden met name merkbaar in de hoeveelheid slagschaduw en geluid die zij ervaren.

Tijdens de testfase is het vereist dat de windmolens zonder beperkingen kunnen draaien. Dat is om zeker te weten dat alle apparatuur en instellingen onder deze maximale druk goed presteren. Daarom wordt bijvoorbeeld de stilstandsvoorziening voor slagschaduw uitgeschakeld. Deze voorziening zorgt er normaal gesproken voor dat de windmolens worden stilgezet om de hoeveelheid slagschaduw op woningen te beperken. Doordat deze voorziening tijdelijk uitstaat, kunnen omwonenden momenteel op andere momenten dan voorzien slagschaduw ervaren.

Dat hebben we gemeld in onze nieuwsbrief van 7 februari 2020, maar dat is niet bijtijds en duidelijk genoeg geweest, en dat vinden we vervelend. Het leidde tot vragen en frustratie bij enkele omwonenden waarmee wij contact hebben gehad. Dat trekken we ons aan.

Inmiddels zijn enkele windmolens door de testfase heen. Bij deze windmolens zijn de instellingen die slagschaduw en geluid reduceren inmiddels actief. De andere windmolens worden getest en zodra het mogelijk is, worden ook hier de benodigde instellingen ingeschakeld. We melden het via onze nieuwsbrief als alle instellingen van kracht zijn.

Formulier melden hinder slagschaduw
Bovenstaande heeft ook geleid tot een misverstand over het formulier op deze website waarop mensen kunnen aangeven of ze hinder hebben van de slagschaduw. Dit formulier is niet van toepassing op de testfase, maar is bedoeld voor de exploitatiefase.

Omwonenden kregen enige tijd geleden van ons een brief over slagschaduw, inclusief een slagschaduwkalender voor hun woning. Deze slagschaduwkalender toont wanneer de slagschaduw hun woning kan raken. Dit is de slagschaduw die in de exploitatiefase is te verwachten en daarom kan de kalender niet in de testfase worden gebruikt, als windmolens tijdelijk meer slagschaduw veroorzaken. Dat hebben we niet duidelijk gemeld waardoor mensen die een melding deden, zich afvroegen waarom wij niet meteen iets deden aan de overlast.

Waar is het formulier dan wél voor?
De slagschaduwkalender geeft aan wanneer omwonenden tijdens de exploitatiefase de slagschaduw kunnen verwachten die zij wettelijk gezien kunnen ervaren (maximaal 5 uur en 40 minuten per jaar). Of deze slagschaduw voor omwonenden hinderlijk is, hangt bijvoorbeeld af van de momenten waarop omwonenden thuis zijn en de plek van ramen in de woning ten opzichte van een windmolen.
Daarom hadden we dit formulier op de website gezet. Als omwonenden komend jaar hinder van de slagschaduw ervaren, kunnen zij dit op dit formulier aangeven. Op basis van hun ervaringen (die we een jaar lang inventariseren) kunnen we vervolgens kijken of we iets kunnen veranderen aan de instellingen van de stilstandvoorziening. We kunnen bijvoorbeeld de (wettelijk toegestane) slagschaduw op andere momenten laten plaatsvinden, zodat omwonenden er wellicht minder last van hebben.

Formulier weer bereikbaar vanaf exploitatiefase
Om verdere verwarring over het formulier te voorkomen, hebben we het formulier tijdelijk van onze website verwijderd. Als binnenkort alle windmolens door de testfase zijn en het windpark als geheel in de exploitatiefase is aangekomen, zetten we het formulier weer op onze website. Zodra het formulier weer bereikbaar is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.
Totdat het formulier weer op de website staat, zijn we uiteraard wel bereikbaar voor meldingen, vragen en opmerkingen van omwonenden. Onze contactgegevens zijn info@windparkdeveenwieken.nl of telefoonnummer 030 - 2072209.

Planschade
Omwonenden hebben het wettelijk recht om een verzoek om planschade in te dienen, als zij van mening zijn dat hun woning in waarde is gedaald door de komst van het windpark. Dit kan uiterlijk tot vijf jaar nadat het bestemmingsplan en inpassingsplan voor het windpark onherroepelijk zijn geworden. Verzoeken hiervoor moeten worden ingediend bij de gemeenten. Soms krijgen wij vragen van omwonenden of wij weten hoe het staat met hun verzoek en wanneer wij de planschade gaan betalen. Daar kunnen wij geen antwoord op geven. De overheid behandelt de claims en krijgt daarbij een advies van een onafhankelijke deskundige. Als u een verzoek om planschade heeft ingediend en u wilt weten wat de stand van zaken is, dan adviseren we u dat u contact opneemt met de overheid waar u uw verzoek heeft ingediend.

Coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft veel impact in Nederland. In verschillende sectoren is bijvoorbeeld het werk volledig stilgevallen. De werkzaamheden voor Windpark De Veenwieken kunnen vooralsnog wel doorgaan. Ook zijn we via onderstaande contactgegevens bereikbaar. Een aanpassing die we wel doen, is dat bijvoorbeeld gesprekken bij omwonenden thuis voorlopig niet mogelijk zijn. Dat is in lijn met het advies van de Rijksoverheid om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze adviezen volgen we uiteraard en we blijven de ontwikkelingen volgen. Als dit invloed heeft op de werkzaamheden voor het windpark, melden we dat.